Zpravodaj č. 0

28. 10. 2008 | Martin Rak

Vážení občané – chataři osady Suchý Žleb, předkládáme Vám touto formou informaci o založení Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb o.s.

Cílem zpravodaje je seznámit majitele chat v osadě s důvody, které nás vedly k založení občanského sdružení, seznámit Vás s činností přípravného výboru a s návrhem programu sdružení.

Již delší dobu pociťujeme, že stávající forma samosprávy osady v dnešní době již nevyhovuje, příspěvky na provoz chatové osady, na údržbu společných prostor a el.skříní s rozvody nestačí. Počet chatařů ochotných ve svém volném čase budovat a opravovat společné plochy i komunikace stále klesá. To jsou fakta, o kterých všichni dobře víme.

Smyslem sdružení je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním kulturního dědictví osady. Zlepšení životních podmínek a atraktivity pro bydlení a relaxaci.

Již existující obecně prospěšné spolky v regionu sdružují obce, podnikatele, spolky a organizace. Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky o.s. jsme založili dne 21.10.2008. Bylo založeno ve velmi krátké době a podnětem bylo níže uvedené:

v červenci t.r. se konala schůze chatařů, na které se řada problémů vyslovila, ale nikdo jiný než mi sami nám je nevyřeší. Jedním z nich jsou i stávající sportoviště, které nedostatkem finančních prostředků na jejich údržbu a renovaci chátrají vč. koupaliště.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.9.08 rozhodlo odprodat parcelu e.č.2417 – horní hřiště k výstavbě rekreační chaty,

i z tohoto důvodu, možnosti zachování společného prostoru pro osadu, bylo nutné zvolit formu, která nám umožní tento prostor zachovat.

zakládající členové Ing. Alfred Hirsch, Jaromíra Macháčková, František Rak, Květoslava Raková. Návrh spolu se stanovami o.s. byl odeslán na Ministerstvo vnitra ČR k registraci. Registrace proběhla a bylo nám přiděleno IĆO.

Následně bylo Obecnímu úřadu Hlubočky, předáno oznámení o založení o.s. a současně i žádost o koupi pozemku e.č. 2417.

Dne 27.10.08 jsme předali dopis starostovi obce Hlubočky s žádostí o zachování této plochy pro sportovní účely a podporu našich aktivit pro obnovu osady. S ohledem na termín listopad 08 se nám podařilo informovat jen část chatařů, kteří v té době byli na osadě přítomni a naši aktivitu podpořili svým podpisem k žádosti.

Následně jsme se obrátili na KÚ Olomouckého kraje a požádali o prověření možností získání finančních příspěvků z příslušných fondů.

Dne 12.11.08 se uskutečnilo jednání mezi starostou Obce Hlubočky a našimi zástupci. Pan starosta naši aktivitu podpořil a přislíbil, že na příštím zasedání Zastupitelstva obce předloží návrh na revokaci předchozího rozhodnutí a zachování parcely pro osadu Suchý Žleb formou pronájmu či prodeje.

Rovněž jsme obdrželi kladné stanovisko z KÚ Olomouckého kraje s tím, že kraj dlouhodobě podporuje aktivity spolků a organizací na území kraje a přislíbil finanční příspěvek a pomoc při získávání zdrojů z příslušných programů (kraje, EU).

Věříme, že nejen děti a mládež, ale i generace „ 50 plus“ najde své vhodné relaxační aktivity.

Rovněž schůzka s ředitelem MAS Bystřička o.p.s. Ing. Z. Müllerem a možnost napojení obč.sdružení Suchý Žleb do projektu LEADER, který je program Evropské unie pro podporu života a aktivit venkovských regionů, přinesla zajímavé poznatky a informace. Sekretariát MAS poskytuje poradenství při vypisování žádosti a je prostředníkem mezi žadateli a příslušnými úřady.

Přípravný výbor Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky o.s. na svých schůzkách kromě výše uvedeného připravuje vstup dalších členů o.s. a svolání valné hromady v co nejkratším možném termínu – začátkem roku 2009. Na valné hromadě bude projednán návrh programu a proběhne volba výkonného výboru.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist