zpravodaj č. 3

05. 10. 2010 | Martin Rak

Vážení chataři, navazujeme na naše předešlé Zpravodaje a předkládáme Vám nejdůležitější informace z činnosti výkonného výboru našeho sdružení.

Občanské sdružení /dále jen o.s./

- zajistilo zavětrování přístřešku kiosku. S cílem vyřešit stav kiosku vyvolalo o. s. jednání s jeho majitelem, kterým je obec Hlubočky, a majitelkou pozemku, na kterém se kiosek nachází.

- s úspěchem zorganizovalo dětský den v úvodu letních prázdnin, stejně jako v jeho závěru.

- zajistilo odvoz bioodpadu z dolní části osady.

- dojednalo výměnu laveček v areálu dolního sportoviště ve spolupráci s Obecním úřadem Hlubočky.

- po dobu konání dětských dnů o.s. zajistilo, aby jako náhrada za zničený WC u vod.nádrže byl dovezen mobilní WC.

- finančně se podílí, v poměru počtu svých členů, na zajišťování letošního provozu vodní nádrže

- o.s. zajistilo kontrolu všech elektroskříní, osadnímu výboru byla předložena kalkulace na nátěr těchto skříní. Kalkulace však nebyla odsouhlasena, připravuje se jednání.

- opravilo vloupáním poničené dveře do skladu nářadí a náhradu poškozeného zámku, když se pachatel vandalského činu potřeboval dostat k hlavnímu uzávěru výpustě, aby mohl vodní nádrž vypustit. Tato událost byla oznámena Policii ČR.

- na úspěšnou záchranu sportoviště v horní části chatové osady navázalo o. s. dalšími kroky, směřujícími k jeho renovaci a rekonstrukci. Proběhla I. etapa renovace, hrazená z části finančního příspěvku, který byl o.s. na základě naší žádosti z Olomouckého kraje poskytnut. Pro zajištění dalšího postupu byla získána potřebná souhlasná stanoviska, nutná k řízení podle pokynů OÚ Hlubočky – stavebního úřadu. /více v samostatné zprávě/.

- byla podána další úspěšná žádost o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 20.000 Kč (příspěvek byl určen a použit na organizaci dětských sportovních dnů v letošním roce). V předchozích měsících činnosti našeho o. s. tak byla získána finanční částka ve výši 30.000 Kč (příspěvek byl použit na první fázi rekonstrukce sportoviště v horní části osady a na nákup sportovního materiálu) a 25.000,-Kč (částka mohla být použita při organizaci dětských sportovních dnů v roce 2009, ale byla vrácena z již dříve zveřejněných důvodů). Celkem bylo tedy získáno 75.000 Kč dotačních finančních prostředků.

- podařilo se dohodnout a uzavřít dvě darovací smlouvy v celkové výši 15.000 Kč. Částka bude použita na činnost sdružení, odsouhlasenou valnou hromadou a v souladu se Stanovami o.s.

- založené webové stránky www.suchyzleb.cz zaznamenali v průběhu letních prázdnin svého třítisícího návštěvníka a pokračují v pravidelném informování o dění v chatové osadě. Na těchto stránkách můžete také sdělovat své komentáře, připomínky a návrhy.

- bylo jednáno s OÚ Hlubočky o způsobu a možnosti zajištění zimní údržby komunikace.

- zajistili jsme a nainstalovali informační tabuli při vjezdu do horní části osady.

- proběhla jednání se starostou obce Hlubočky a ředitelem Vojenských lesů a statků ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou s cílem vyřešit katastrofální stav příjezdové komunikace do chatové osady v úseku pod bývalým ovčínem. Komunikace je na pozemcích několika soukromníků. Uživateli jsou však nejen chataři, ale i obec Hlubočky a Vojenské lesy a statky. Oprava povrchu je nadále v řešení.

- dne 17. 5. 2010 se uskutečnilo jednání zástupců výkonného výboru občanského sdružení se zástupci osadního výboru. O této schůzce vydal výkonný výbor o. s. samostatný zápis.

- stav účtu k 31. 8. 2010 je 18.955 Kč, stav pokladny je ke stejnému datu 810,- Kč. Protože ne všichni ještě zaplatili členský příspěvek, žádáme o jeho uhrazení ve výši 150,-Kč na účet číslo 43-3944700227/0100 u KB nebo osobně u paní Macháčkové, chata č. 68.

- stav členské základny k datu 31.8. 2010 je 53 členů – což odpovídá 53 nemovitostem-chatám.

Vzájemně prospěšné sdružení majitelů chat osady
Suchý Žleb, o. s. za výkonný výbor

Jaroslav Zamykal, předseda
Martin Rak, místopředseda

Hlubočky 31. 8. 2010

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist