Informace pro chataře

15. 08. 2011 | Martin Rak
Sportoviště

Vážení chataři, vzhledem ke skutečnosti, že dne 24. 9. 2008 zveřejnil OÚ Hlubočky záměr prodeje parcely 2417 - travní porost, na které v šedesátých letech, se souhlasem obce Hlubočky, vybudovali chataři "horní hřiště", byla dne 27. 10. 2008 starostovi obce předána žádost 43 chatařů o revokaci záměru prodeje parcely za účelem výstavby rekreační chaty a zachování sportoviště.

Níže uváděné mapuje skutečnosti, které bylo v souvislosti se zamýšlenou opravou sportoviště potřeba v rámci platných zákonů a norem, ze strany zástupců občanského sdružení zajistit:

Územní rozhodnutí vydáno

Sportoviště

Žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území pro sportoviště, kterou podalo Vzájemně prospěšného sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb, Hlubočky o.s., bylo vyhověno dne 25. 7. 2011.

Zastupitelstvo obce Hlubočky již na svém 27. zasedání dne 8. července 2009 schválilo výpůjčku pozemku parc. č. 2417/1 travní porost v katastrálním území Hlubočky Vzájemně prospěšnému sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb. Rozhodnutí zastupitelstva tak schválilo záměr občanského sdružení zachovat sportoviště, které budovali naši předkové. Naopak tímto zastupitelstvo nepodpořilo záměr prodeje pozemku za účelem výstavby chaty. Roky se o sportoviště nikdo nestaral a tak bylo ve stavu, který ohrožoval bezpečnost a zdraví. Aby hřiště opět plnilo svou funkci a sloužilo všem, musí proběhnout avizovaná rekonstrukce. Všechny dokumenty požadované ze strany stavebního úřadu k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území byly řádně a včas zástupci sdružení doloženy. Mimo jiné:

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí,
- Vojenský lesní úřad,
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
- Krajská hygienická stanice,
- Ministerstvo zemědělství,
- ČEZ Distribuce a. s.,
- Povodí Moravy, s. p.

V dubnu 2010 vydal obecní úřad souhlas s rekonstrukcí sportoviště podle sdružením předložené studie s umělým travním povrchem. Tento záměr se však nesetkal s pochopením několika chatařů. V květnu 2010 bylo veřejnou vyhláškou oznámeno stavebním úřadem Hlubočky zahájení územního řízení o změně využití území. Všichni účastníci byli pozváni k veřejnému ústnímu jednání s místním šetřením. To proběhlo přímo u sportoviště v červenci 2010. Odpůrci sportoviště předložili své námitky již 18. 6. 2010 a poté se odvolali dne 11. 8. 2010. Občanské sdružení se rozhodlo o rekonstrukci sportoviště s povrchem z umělého travního koberce, který je méně náročný na údržbu. Z důvodu opakujících se protestů odpůrců sportoviště se však občanské sdružení rozhodlo pro změnu povrchu. Po projednání na výkonném výboru a schválení Valnou hromadou bylo rozhodnuto o uvedení sportoviště do původního stavu tj. položení přírodního travního koberce. Žádost o změnu v technické zprávě k rekonstrukci sportoviště byla zaslána stavebnímu úřadu v březnu 2011. V červnu tohoto roku potom proběhlo další ústní jednání na obecním úřadu Hlubočky. I přes „ústupek“ ze strany sdružení tj. změny povrchu, trvali odpůrci sportoviště na svých námitkách. Dne 25. 7. 2011 rozhodl Obecní úřad Hlubočky, Odbor správy majetku a výstavby – stavební úřad o vydání územního rozhodnutí o změně využití území pro sportoviště. Vlastníci 4 rekreačních chat, které na základě plné moci zastupuje pan Vladimír Okleštěk, se o dva dny později proti tomuto rozhodnutí odvolali.

Sportoviště

Je potřeba zdůraznit, že cílem rekonstrukce sportoviště není v žádném případě jeho komerční využití, ale jen a pouze oprava sportoviště pro chataře, které bylo v dané lokalitě vybudováno chataři již v šedesátých letech a sloužilo chatařům ke sportovnímu vyžití až do nedávné doby. Hlavně děti chatařů si tak nebudou muset hrát na komunikacích v chatové osadě. Naproti tomu cílem námitek odpůrců je oddálit či znemožnit tuto rekonstrukci.

Závěrem můžeme konstatovat, že to budou již 3 roky od zahájení naší práce na záchranu sportoviště. Přes všechna potřebná kladná vyjádření příslušných úřadů musíme bohužel konstatovat, že hřiště stále čeká na svoji opravu.

Na již druhý předložený projekt se práší, na naše opakující se žádosti o dotaci dosahují jiní žadatelé...

Věříme, že se nám již konečně podaří náš smysluplný záměr realizovat a příslušné orgány objektivně situaci posoudí, dořeší.

Snad Vám v brzké době budeme moci sdělit další úspěšný krok při realizaci našeho záměru rekonstrukce sportoviště.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist