Hlavička webu

Zpravodaj č. 4

01. 02. 2012 | Martin Rak

Vážení chataři,navazujeme na naše předešlé Zpravodaje a předkládáme Vám nejdůležitější informace o činnosti Občanského sdružení /dále jen o.s./ i práci výkonného výboru.

 • v měsíci prosinci 2010 se uskutečnila již 3. řádná Valná hromada, které se jako host zúčastnil i nový starosta obce Hlubočky, PhDr. Ivo Černik. Činnost výkonného výboru se dále odvíjela od závěrů a úkolů z Valné hromady. Některé záležitosti se podařilo vyřešit, další jsou v řešení.

 • o. s. podalo další žádost o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na svou činnost v roce 2011. Žádosti bylo kladně vyhověno ve výši 20.000 Kč.

 • v měsíci únoru 2011 došlo k vážné poruše na kabelovém vedení v chatové osadě.

 • o. s. vyvolalo jednání v záležitosti elektroskříní se zástupci osadního výboru v měsíci březnu 2011. S výsledkem jednání jste byli informováni zprávou ze dne 18. 5. 2011 na našich webových stránkách i na vývěsních místech v osadě Suchý Žleb. Tuto zprávu přikládáme jako samostatnou přílohu č. 1 tohoto Zpravodaje.

 • s ohledem na nutnost zamezení vzniku černých skládek z volných prostranství v okolí chatové osady z ořezaných větví stromů a keřů vč. dalších odpadů rostlinného původu ze zahrad chatařů nebo jejich umísťování do kontejneru s komunálním odpadem, navázal výkonný výbor o. s. na jednání s OÚ Hlubočky z léta 2010. Před sezónou byl námi dojednán kontejner u vodní nádrže v dolní části osady a odklizena několikaletá skládka bioodpadu. Na konci vegetačního období roku 2010 byl kontejner na základě naší žádosti přistaven i v horní části osady. Pro další období roku 2011 OÚ Hlubočky naší opětovné žádosti vyhověl a Rada obce rozhodla o přistavení kontejneru v horní části osady na začátku a konci vegetačního období. Současně pracovnice OÚ, odboru životního prostředí, upozornila na to, že kontejner je určen na ořezané větve a keře do určeného průměru a ostatní bioodpad je třeba u jednotlivých chat umísťovat do kompostérů. Mnoho chatařů využilo této možnosti. Pokud to bude možné, po prověření možností OÚ Hlubočky, požádáme o přistavení kontejneru i v dalším termínu. Jistě by to uvítala správa Vojenských lesů a statků, která nás upozornila na nutnost okamžitého ukončení a odstranění černé skládky bioodpadu z prostoru lesa v těsné blízkosti chat. Zde je třeba, aby chataři, kteří zde léta odpad ukládají, společně zorganizovali úklid a odvoz skládky.

 • o. s. se podílelo na brigádách v úvodu i závěru letních prázdnin. Opravovaly se společné komunikace v osadě vč. čistění příkopů po letních přívalových srážkách, rovněž proběhl úklid a úpravy společných prostor v dolní části osady.

 • o. s. se i v roce 2011 finančně podílelo, v poměru počtu svých členů, na zajištění provozu vodní nádrže.

 • krátce po oslavě svých 90. narozenin osadu navždy opustil p. Bohumil Smékal, jeden z nejvěrnějších chatařů, který téměř celý svůj život na osadě věnoval jejímu rozvoji i sportu mládeže. Čest jeho památce.

 • o. s. pokračuje v krocích zrekonstruovat sportoviště v horní části chatové osady (více v samostatné příloze č. 2 tohoto Zpravodaje).

 • o. s. i v roce 2011 informuje chataře o dění v chatové osadě na webových stránkách www.suchyzleb.cz. Návštěvnost překročila číslo 7 tisíc. Na těchto stránkách můžete také sdělovat své komentáře, připomínky a návrhy.

 • o. s. navázalo na již uskutečněná jednání z minulého období s OÚ Hlubočky o způsobu zajištění zimní údržby příjezdových komunikací.

 • o. s. pokračuje v jednáních se starostou obce Hlubočky s cílem vyřešit katastrofální stav příjezdové komunikace do chatové osady v úseku pod bývalým ovčínem. Část komunikace byla, v rámci současných možností, částečně upravena.Vzhledem k tomu, že uživateli jsou nejen chataři, ale i obec Hlubočky a Vojenské lesy a statky, mají všechny strany zájem o zajištění opravy a tím i bezpečnosti na této části komunikace.

 • o. s. po úspěšné drakiádě v roce 2010 zorganizovalo pro děti, jejich rodiče a prarodiče 2. ročník Suchožlebské drakiády. Uskutečnil se poslední říjnovou sobotu v horní části osady Suchý Žleb. Zúčastnilo se přes dvacet dětí s rodiči i prarodiči. Účastníci shlédli za pěkného podzimního počasí nejen soutěže v letu draků a vlaštovek, ale i ukázku akrobacie leteckých modelů, které přijel dětem na osadu předvést několikanásobný Mistr Evropy v leteckém modelářství p. Jiří Vejmola.

 • stav účtu k 30. 9. 2011 je 26.735,70 Kč, stav pokladny je k 31. 10. 2011 je 7.795 Kč. Protože ne všichni ještě zaplatili členský příspěvek, žádáme o jeho uhrazení ve výši 150,-Kč na účet číslo 43-3944700227/0100 u KB nebo osobně u paní Macháčkové, chata č. 68.

 • stav členské základny k datu 31. 10. 2011 je 45 členů – což odpovídá 45 nemovitostem / chatám.

Vzájemně prospěšné sdružení majitelů chat osady
Suchý Žleb, o. s. – za výkonný výbor

Jaroslav Zamykal, předseda
Martin Rak, místopředseda

Hlubočky 31. 10. 2011
Olomoucký kraj
město Olomouc
obec Hlubočky
TOPlist

Kontakt

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz