Zpravodaj č. 4

01. 02. 2012 | Martin Rak

Vážení chataři,navazujeme na naše předešlé Zpravodaje a předkládáme Vám nejdůležitější informace o činnosti Občanského sdružení /dále jen o.s./ i práci výkonného výboru.

 • v měsíci prosinci 2010 se uskutečnila již 3. řádná Valná hromada, které se jako host zúčastnil i nový starosta obce Hlubočky, PhDr. Ivo Černik. Činnost výkonného výboru se dále odvíjela od závěrů a úkolů z Valné hromady. Některé záležitosti se podařilo vyřešit, další jsou v řešení.

 • o. s. podalo další žádost o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na svou činnost v roce 2011. Žádosti bylo kladně vyhověno ve výši 20.000 Kč.

 • v měsíci únoru 2011 došlo k vážné poruše na kabelovém vedení v chatové osadě.

 • o. s. vyvolalo jednání v záležitosti elektroskříní se zástupci osadního výboru v měsíci březnu 2011. S výsledkem jednání jste byli informováni zprávou ze dne 18. 5. 2011 na našich webových stránkách i na vývěsních místech v osadě Suchý Žleb. Tuto zprávu přikládáme jako samostatnou přílohu č. 1 tohoto Zpravodaje.

 • s ohledem na nutnost zamezení vzniku černých skládek z volných prostranství v okolí chatové osady z ořezaných větví stromů a keřů vč. dalších odpadů rostlinného původu ze zahrad chatařů nebo jejich umísťování do kontejneru s komunálním odpadem, navázal výkonný výbor o. s. na jednání s OÚ Hlubočky z léta 2010. Před sezónou byl námi dojednán kontejner u vodní nádrže v dolní části osady a odklizena několikaletá skládka bioodpadu. Na konci vegetačního období roku 2010 byl kontejner na základě naší žádosti přistaven i v horní části osady. Pro další období roku 2011 OÚ Hlubočky naší opětovné žádosti vyhověl a Rada obce rozhodla o přistavení kontejneru v horní části osady na začátku a konci vegetačního období. Současně pracovnice OÚ, odboru životního prostředí, upozornila na to, že kontejner je určen na ořezané větve a keře do určeného průměru a ostatní bioodpad je třeba u jednotlivých chat umísťovat do kompostérů. Mnoho chatařů využilo této možnosti. Pokud to bude možné, po prověření možností OÚ Hlubočky, požádáme o přistavení kontejneru i v dalším termínu. Jistě by to uvítala správa Vojenských lesů a statků, která nás upozornila na nutnost okamžitého ukončení a odstranění černé skládky bioodpadu z prostoru lesa v těsné blízkosti chat. Zde je třeba, aby chataři, kteří zde léta odpad ukládají, společně zorganizovali úklid a odvoz skládky.

 • o. s. se podílelo na brigádách v úvodu i závěru letních prázdnin. Opravovaly se společné komunikace v osadě vč. čistění příkopů po letních přívalových srážkách, rovněž proběhl úklid a úpravy společných prostor v dolní části osady.

 • o. s. se i v roce 2011 finančně podílelo, v poměru počtu svých členů, na zajištění provozu vodní nádrže.

 • krátce po oslavě svých 90. narozenin osadu navždy opustil p. Bohumil Smékal, jeden z nejvěrnějších chatařů, který téměř celý svůj život na osadě věnoval jejímu rozvoji i sportu mládeže. Čest jeho památce.

 • o. s. pokračuje v krocích zrekonstruovat sportoviště v horní části chatové osady (více v samostatné příloze č. 2 tohoto Zpravodaje).

 • o. s. i v roce 2011 informuje chataře o dění v chatové osadě na webových stránkách www.suchyzleb.cz. Návštěvnost překročila číslo 7 tisíc. Na těchto stránkách můžete také sdělovat své komentáře, připomínky a návrhy.

 • o. s. navázalo na již uskutečněná jednání z minulého období s OÚ Hlubočky o způsobu zajištění zimní údržby příjezdových komunikací.

 • o. s. pokračuje v jednáních se starostou obce Hlubočky s cílem vyřešit katastrofální stav příjezdové komunikace do chatové osady v úseku pod bývalým ovčínem. Část komunikace byla, v rámci současných možností, částečně upravena.Vzhledem k tomu, že uživateli jsou nejen chataři, ale i obec Hlubočky a Vojenské lesy a statky, mají všechny strany zájem o zajištění opravy a tím i bezpečnosti na této části komunikace.

 • o. s. po úspěšné drakiádě v roce 2010 zorganizovalo pro děti, jejich rodiče a prarodiče 2. ročník Suchožlebské drakiády. Uskutečnil se poslední říjnovou sobotu v horní části osady Suchý Žleb. Zúčastnilo se přes dvacet dětí s rodiči i prarodiči. Účastníci shlédli za pěkného podzimního počasí nejen soutěže v letu draků a vlaštovek, ale i ukázku akrobacie leteckých modelů, které přijel dětem na osadu předvést několikanásobný Mistr Evropy v leteckém modelářství p. Jiří Vejmola.

 • stav účtu k 30. 9. 2011 je 26.735,70 Kč, stav pokladny je k 31. 10. 2011 je 7.795 Kč. Protože ne všichni ještě zaplatili členský příspěvek, žádáme o jeho uhrazení ve výši 150,-Kč na účet číslo 43-3944700227/0100 u KB nebo osobně u paní Macháčkové, chata č. 68.

 • stav členské základny k datu 31. 10. 2011 je 45 členů – což odpovídá 45 nemovitostem / chatám.

Vzájemně prospěšné sdružení majitelů chat osady
Suchý Žleb, o. s. – za výkonný výbor

Jaroslav Zamykal, předseda
Martin Rak, místopředseda

Hlubočky 31. 10. 2011

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist