Zpravodaj č. 5

11. 09. 2012 | Martin Rak

Vážení chataři, navazujeme na naše předešlé Zpravodaje a předkládáme Vám nejdůležitější informace o činnosti Občanského sdružení (dále jen o. s.) i práci výkonného výboru.

Průběžně jsou nové informace zveřejňovány na našich webových stránkách i na vývěsním místě při vjezdu do chatové osady.

 • v měsíci listopadu 2011 se uskutečnila již 4. řádná Valná hromada (dále jen VH), které se jako host zúčastnil pan Ing. Zbyněk Müller, jednatel spol. BM asistent s.r.o. a přítomným podal informace z oblasti financování drobných projektů v Mikroregionu Bystřička z dotačních fondů EU Leader.

  Činnost výkonného výboru se dále odvíjela od závěrů a úkolů z Valné hromady.

  Tato valná hromada byla volební. Navržení kandidáti – Ing. Jaroslav Zamykal, Mgr. Martin Rak, Ing. Alred Hirsch, MUDr. Dušan Rak, Stanislav Martinec, Stanislav Kubín, František Václavík, Michal Hofírek, Jaroslava Macháčková Květoslava Raková – byli Valnou hromadou jednomyslně do funkce schváleni. Funkce ve výboru je dobrovolná a bez nároku na odměnu. Výkonný výbor v tomto složení na svém jednání zvolil opětovně do funkce předsedy o. s. Ing. Jaroslava Zamykala a místopředsedy Mgr. Martina Raka. Nově byl dalším místopředsedou zvolen František Václavík.

 • byla provedena úprava Stanov ve smyslu odsouhlasených změn ze 4. VH, provedena registrace změn na příslušném úřadu ČR a jejich nové znění zveřejněno na webových stránkách i vývěsním místě v osadě.

 • o. s. podalo další žádost o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na sportovní činnost v r. 2012. Žádosti bylo kladně vyhověno částkou 20.000 Kč.

 • v měsíci březnu, ve věku nedožitých 77 let osadu navždy opustil pan Jaroslav Felkel. Po celou dobu svého působení na osadě se podílel na práci ve prospěch celé osady a její správě, a to jako člen výboru. Jeho aktivní zájem o veřejné dění na osadě více než 50 let si zaslouží náš velký dík. Čest jeho památce.

 • na začátku vegetačního období letošního roku bylo navázáno na spolupráci s OÚ Hlubočky týkající se odvozu bioodpadu. Byl přistaven kontejner v horní části osady, v červnu poté v dolní části a poslední letošní svoz je domluven na první říjnový víkend. Kontejner posloužil nejen při úklidu společných prostor, ale i soukromých pozemků.

 • v měsíci červnu o. s. zajistilo ve spolupráci s OÚ Hlubočky opravu příkopy u rozcestí v horní části osady. Místo přejezdu příkopy, tvořené betonovými skružemi, se často ucpává nánosy. Při silných srážkách nebo jarním tání tak docházelo k vytékání vody z koryta příkopy na komunikaci, kterou ještě více poškozovala a v zimním období na vozovce namrzala. Zvyšovalo se riziko dopravních nehod a byl ztížen příjezd do osady.

  Práce byla provedena o. s. brigádně dne 23. 6. 2012. Pro úpravu příkopy kolem přejezdu byla o. s. byla použita strojová technika. Následně navezena kamenná drť a osazena betonová koryta. Tento materiál nám poskytl OÚ Hlubočky.

  Hrstka nadšenců z osady odvedla dobrou práci. Všem účastníkům brigády touto cestou děkujeme.

  Výsledkem této akce je zvýšení bezpečnosti pro všechny, kteří tuto komunikaci využívají. Zamezí se zarůstání náletovými dřevinami a travou, v nichž se naplavenina zadržovala. Při velkém spádu i úhlu se podaří udržet vodu v korytě příkopy a průběžně snáze zajišťovat volný průtok.

 • rekonstrukce sportoviště: dne 16. 8. 2012 vydal OÚ Hlubočky opětovně Územní rozhodnutí o změně využítí parcely č. 2417/1 pro sportoviště.

 • akce pro děti: v sobotu dne 13. 10. 2012 proběhne již 3. Suchožlebská drakiáda. Letošní novinkou, kterou o. s. pro děti připravilo, je start horkovzdušného balonu a jízda na koních. Drakiádě bude v sobotu 6. 10. předcházet brigáda na louce při vjezdu do horní části osady, abychom společně připravili prostranství k výše zmiňované drakiádě.

 • po dobu svého působení v osadě Suchý žleb o. s. iniciovalo několik jednání s příslušnými úřady ve věci opravy komunikace do horní části osady. Havarijní stav v úseku pod ovčínem se podařilo, v rámci možností OÚ Hlubočky, vyřešit.

 • Stav členské základny k měsíci srpnu 2012 je 43 členů což odpovídá 43 nemovitostem.

 • Stav účtu k 26. 8.2012 je 36.915,- Kč, stav pokladny k 26. 8. 2012 je 5.780,- Kč. Protože ne všichni ještě zaplatili členský příspěvek, žádáme o jeho uhrazení ve výši 150,- Kč na účet číslo 43-3944700227/0100 u KB nebo osobně u paní Macháčkové, chata č. 68.

 • o. s. i v r. 2012 informuje chataře o dění v chatové osadě na webových stránkách www.suchyzleb.cz. Návštěvnost překročila číslo 8900. Na těchto stránkách můžete také sdělovat své komentáře, připomínky a návrhy.

 • o. s. bude i pro nadcházející zimní sezonu, stejně jako v předchozích zimních měsících, jednat o způsobu zajištění zimní údržby příjezdových komunikací.

Na závěr žádáme chataře, aby věnovali maximální úsilí k zajištění protipožárních opatření u svých nemovitostí. Při letošním horkém a suchém počasí výrazně stoupá riziko požáru.

Jaroslav Zamykal
předseda
Sdružení Suchý Žleb Hlubočky, o. s.

Hlubočky 26. 8. 2012

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist