ZPRAVODAJ č. 6

19. 04. 2013 | Martin Rak

Vážení chataři, navazujeme na naše předešlé Zpravodaje a předkládáme Vám nejdůležitější informace o činnosti Občanského sdružení /dále jen o. s./ i práci výkonného výboru. Průběžně jsou nové informace zveřejňovány na našich webových stránkách i na vývěsním místě při vjezdu do chatové osady.

Činnost výkonného výboru se odvíjí od závěrů a úkolů z Valné hromady. Výkonný výbor pracuje v tomto složení: předseda o. s. Ing. Jaroslav Zamykal, místopředsedové Mgr. Martin Rak a František Václavík, členové Ing. Alfred Hirsch, Michal Hofírek, Stanislav Kubín, Stanislav Martinec, Jaroslava Macháčková, MUDr. Dušan Rak a Květoslava Raková.

Funkce ve výkonném výboru je dobrovolná a bez nároku na odměnu.

  • rekonstrukce sportoviště v horní části chatové osady: níže stručné zhodnocení pokračování odvolacího řízení. Na opětovně vydané Územní rozhodnutí o změně využití parcely č. 2417/1 pro sportoviště Stavebním úřadem Hlubočky ze dne 16. 8. 2012, podal 30. 8. 2012 odvolání Vladimír Okleštěk (jednající v plné moci Vladimíra Oklešťka st, Ing. Oldřicha Martinů, PaedDr. Karolíny Martinů, CSc., Aleny Procházkové a Jiřiny Švábové). Dne 17. 9. 2012 byli účastníci řízení vyrozuměni o podaném odvolání. Naše o. s. zaslalo k tomuto odvolání vyjádření dne 2. 10. 2012 s tím, že námitky odpůrců sportoviště nejsou opodstatněné. Dne 19. 11. 2012 předal Stavební úřad Hlubočky spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu Krajského úřadu. Dne 26. 11. 2012 vrátil Krajský úřad spis Stavebnímu úřadu Hlubočky k odstranění zjištěných nedostatků. Doplněný spis byl dne 6. 2. 2013 předán na Krajský úřad do odvolacího řízení. O dva dny později, tedy 8. 2. 2013, byl spis vrácen do Hluboček, protože nebyly odstraněny všechny nedostatky. 20. 2. 2013 putoval doplněný spis opět zpět na Krajský úřad. Dne 19. 3. 2013 Krajský úřad rozhodnutí Stavebního úřadu Hlubočky zrušil a vrátil jej zpět k veřejné mu jednání.
  • v sobotu 6. 10. 2012 proběhla brigáda, která připravila prostor pro nadcházející drakiádu, a to na louce při vjezdu do horní části osady a v prostoru Jezdeckého klubu Hlubočky.
  • pohybové aktivity pro děti: v sobotu dne 13. 10. 2012 proběhla již 3. Suchožlebská drakiáda v duchu indiánského konce léta. Novinkou byla ukázka jízdy na koních i možnost pro děti se projet v Jezdeckém klubu Hlubočky.
  • začátkem měsíce února proběhlo již 22. zasedání výkonného výboru. Hlavními body byla příprava Valné hromady a odvolací řízení v záchraně sportoviště v horní části osady.
  • Olomoucký kraj vyhověl v polovině měsíce února letošního roku žádosti našeho o. s. o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ze svého rozpočtu na sportovní činnost v r. 2013. Žádosti bylo vyhověno částkou 20.000 Kč.
  • Stav členské základny k měsíci dubnu 2013 je 45 členů což odpovídá 45 nemovitostem.
  • stav účtu k 11. 4. 2013 je 40.077, 38 Kč, pokladna k 11. 4. 2013 je 429,00 Kč. Protože ne všichni ještě zaplatili členský příspěvek za rok 2012, žádáme o jeho uhrazení ve výši 150,- Kč na účet číslo 43-3944700227/ 0100 u KB nebo osobně u paní Macháčkové, chata č. 68.
  • o. s. i v r. 2013 informuje chataře o dění v chatové osadě na webu www.suchyzleb.cz. Návštěvnost letos překročila hranici 10.000 návštěv. Na těchto stránkách můžete také sdělovat své komentáře, připomínky a návrhy.
  • o. s. bude i pro nadcházející chatařskou sezonu, stejně jako v předchozích sezonách, jednat s OÚ Hlubočky o způsobu zajištění odvozu směsného i bioodpadu. Odvoz bioodpadu z osady bude v současné ekonomické krizi zřejmě obcí zajišťován tak jako se nám podařilo dojednat doposud. V případě, že by obec naší žádosti vyhověla a odvoz byl rozšířen, budeme Vás informovat. První letošní odvoz byl již objednán a kontejner bude přistaven v nejbližších týdnech se začátkem vegetačního období. O termínu přistavení Vás budeme informovat. Ze strany odboru pro životní prostředí je také doporučováno, aby chataři využili pro likvidaci svého bioodpadu kompostérů na svých pozemcích, dřevěný odpad pořezali a použili k topení, trávu usušenou použili např. k mulčování porostů na svých zahradách tak, aby nedocházelo k vytváření černých skládek v okrajových částech lesa a luk.
  • Bezpečnost silničního provozu: z úkolů 4. VH vzešel bod vedoucí ke snížení rychlosti na komunikacích v chatové osadě. Dle prověření F. Václavíkem na příslušných úřadech lze ze strany o. s. provést opravu stávajícího značení při vjezdu do osady v její horní části. Výkonným výborem byl odsouhlasen návrh nových doplněných značek. Současně bylo členy VV doporučeno opravu značené provést až po skončení zimního období, před hlavní částí chatařské sezony. Značky jsou často poškozovány nejen povětrnostními vlivy, ale i vandaly.

Na závěr žádáme chataře, aby věnovali maximální úsilí k zajištění protipožárních opatření u svých nemovitostí a také průjezdnosti všech komunikací pro případ příjezdu hasičů či záchranné služby, tak jak tomu bylo třeba před několika týdny.

Jaroslav Zamykal, předseda
Sdružení Suchý Žleb Hlubočky, o. s.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist