Plnění usnesení 5. Valné hromady

15. 06. 2013 | Martin Rak

Dne 13. 4. se konala 5. řádná Valná hromada (dále jen VH) Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky, o. s., která uložila Výkonnému výboru (dále jen VV) několik bodů k řešení a projednání s vedením obce Hlubočky. Tyto i jiné body byly zaslány panu starostovi dne 19. 4., projednávány na poradě vedení obce Hlubočky dne 6. 5. a při místním jednání řešeny dne 16. 5. přímo v chatové osadě. Jednání se za obec Hlubočky účastnil starosta PhDr. Ivo Černik a vedoucí odboru správy majetku a výstavby Ing. Robert Polzer. Za o. s. byli přítomni předseda Ing. Jaroslav Zamykal a místopředsedové Mgr. Martin Rak a František Václavík. V pátek 24. 5. poté proběhlo jednání VV, ze kterého vzešel mj. termín brigády dne 22. 6. od 9:00 hodin.

Níže najdete avizované body a průběh jejich plnění:


- dále jednat s příslušnými úřady o akci rekonstrukce sportoviště, dle schváleného záměru, s cílem realizace opravy.

- byl stanoven termín ústního jednání a to na 1. 7. v zasedací místnosti OÚ Hlubočky a také termín brigády před letní sezonou dne 22. 6.


- připomínka paní Hambálkové, pozemek č. 2478: nefunkční příkop nad hlavní komunikací (p.č. 2740/7) při vjezdu do horní části osady Suchý Žleb. Voda stéká přes komunikaci k chatám pod ní mj. právě na výše uvedený pozemek. V zimním období navíc voda na komunikaci namrzá a může způsobit dopravní nehodu.

- při místním jednání dne 16. 5. bylo místo obhlédnuto a bylo konstatováno, že nad komunikací jde o pozemky jednotlivých chatařů a ti jako majitelé musí dát souhlas k obnovení příkopy. Zástupci o. s. nabídli pomoc formou brigády.


- připomínka p. Pokorného, parcela č. 2553 – ostatní komunikace: i přes veškerá jednání na úřadech i s příslušnými sousedy je komunikace neprůjezdná z důvodu neudržování okolních plotů, přitom dle katastrální mapy má šířku 2,98 m.

- bylo řešeno při místním jednání dne 16. 5., po obhlédnutí místa a po následném prověření bylo zjištěno, že i obec Hlubočky je spolumajitelem komunikace. Právo hospodařit má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dále bude řešeno s majiteli sousedních pozemků, jejichž ploty zasahují do řádné komunikace.


- připomínka k stále se opakujícímu znečišťování chatové osady psími exkrementy a volnému pobíhání psů.

- majitele psů budou nově upozorňováni na úklid po svých psech značením při vjezdu do chatové osady a pravidelně také na vývěsce v osadě a na osadním webu. Dále byly bezplatně zajištěny 3 koše na psí exkrementy od Technických služeb města Olomouce, které budou instalovány podél hlavní komunikace během brigády v sobotu 22. 6.


- rychle jedoucí auta v chatové osadě.

- při místním jednání dne 16. 5. Byl zástupci OÚ Hlubočky vydán souhlas s nástřikem značení přímo na komunikaci. Bude realizováno v rámci brigády dne 22. 6.


- výtluky po zimě v komunikaci příjezdové i osadní.

- již před místním jednáním byly výtluky částečně opraveny OÚ Hlubočky. Velké poškození bylo vyčištěno členy VV po místním jednání dne 18. 5. s příslibem opravy ze strany OÚ Hlubočky.


- oprava příkopu podél komunikace vedoucí do chatové osady a podél kopce při vjezdu do chatové osady, aby voda nestékala po komunikaci, nepoškozovala ji a v zimním období nenamrzala.

- při místním jednání dne 16. 5. požádali členové VV o materiální podporu stejně jako v loňském roce (žlaby, štěrk), v závěru jednání akceptovali protinávrh zástupců obce na pravidelné prohlubování příkopu a zachování tak jeho samovsakovací funkce. S pomocí chatařů a Vojenských lesů a statků budou udržovány tzv. srážky nad chatovou osadou na lesních komunikací tak, aby voda nestékala po komunikacích.


- stav komunikace pod bývalým ovčínem, dnes Jízdárnou koní Hlubočky tzv. esíčka, parcela č. 2740/5.

- OÚ Hlubočky připravuje po první fázi generální rekonstrukci.


- častější svoz bioodpadu.

- svoz bioodpadu je pro obec finančně náročný, kompostárna se nachází až u Prostějova, navíc kapacita kontejnerů je pro obec nedostačující, a tudíž není možný častější svoz. Zástupci o. s. prověří jiné možnosti.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist