Historie Chatové osady

Chatová osada Suchý Žleb u Hluboček vznikla v r.1945. V údolí bylo z montovaných dílů, ve spolupráci s n.p. Moravia, postaveno 56 chat na pozemcích z konfiskátů ve správě ministerstva zemědělství. Dřevěné chaty o dvou místnostech s malou předsíňkou stály na dřevěných kůlech. V témže r. byly chaty nabídnuty k odprodeji a na podzim si již majitelé budovali podezdívky kamením z místního lomu u spodní cesty, přistavovat verandy atd.

Další akcí byla úprava studánky u potoka a zřízení dvou ražených a jedné kopané studny. V r. 1947 si na své schůzi chataři zvolili 10-ti člennou samosprávu ve složení: Dr.Mores, Dr. Leznar, J.Gruber, Parolek, Zelníček, Bartoněk, Mišauer, Šuba, Nečesaný a Wolf. Předsedou byl zvolen J. Gruber, jednatel V. Mišauer. V letech l948–49 přidělilo ministerstvo zemědělství jednotlivé parcely majitelům chat.

V r. 1950 bylo chataři vybudováno provizorní koupaliště tím, že se pod můstkem na spodní cestě v ohbí potoka zřídilo stavidlo a potok se výkopem rozšířil asi o 5 metrů. Toto provizorium sloužilo 3 roky nejen chatařům, ale i rekreantům z obce. Nutnost vybudování nového koupaliště pociťovalo i vedení MNV Hlubočky, kdy předseda p. Šváb přislíbil zařazení této stavby jako akce Z do plánu pro r. 1955. Podle návrhu stavitele Štěpána bylo rozhodnuto o výstavbě na společném prostranství u spodní cesty. Aby byl zabezpečen přísun materiálu na vozech Tatra 111, museli chataři ještě v r.1945 vybudovat pevné můstky na spodní cestě a zpevnit cestu navážkou štěrku. Na staveništi musel být vybudován sklad k uskladnění 300 pytlů cementu, benzinové míchačky a různého nářadí.

Na jaře r.1955 byl proveden hrubý výkop pomocí buldozeru, který byl z olomouckých kasáren dovezen na trajleru /zařídil p.Mandát/.

Definitivní tvar výkopu, přívodní a odpadní kanál, jakož i úpravy terénu a volejbalové hřiště byly provedeny ručně. Betonářské práce včetně izolace se uskutečnily během léta. Začátkem září se konalo slavnostní otevření. Následovala lidová veselice, ke které vyhrávala kapela z Moravie. Od té doby sloužilo koupaliště stále většímu počtu chat i rekreantům z okolí. V r. 1960 postavili chataři v prostoru koupaliště malý kiosek pro prodej občerstvení a nejdůležitějších potravin pro chataře.

V r. 1967 byla na návrh Dr. Morese vystřídána po 20-ti leté činnosti stará samospráva novou, mladší samosprávou s předsedou Janem Kotrlou. Tato se pustila s velkým elánem, hlavně zásluhou jejího předsedy, do dalšího zvelebování chatové osady. Především byla opravena horní cesta /zde nutno vyzdvihnout podíl p. M. Doležela, který zajistil realizaci u Stavby silnic/ a vyfrézována odtokový příkop až na okraj obce a po okrajích této cesty byly vysázeny jedlé jeřabiny.

Následovalo vybudování dalšího volejbalového hřiště v horní části osady. Tam se potom konaly časté táborové ohně, při nichž si osadníci mohli zpříjemnit večerní chvíle při zpěvu oblíbených táborových písní. Zásluhou Jana Kotrly se též vžily dětské dny s různými hrami a soutěžemi, při nichž byly potom odměňovány koláči nebo sladkostmi.

Elektrifikace (dokončena v r. 1978)

Vzorným přičiněním všech členů samosprávy a všech zájemců z řad chatařů došlo v letech 1978–80 k vybudování přípojky na elektrickou síť se samostatným transformátorem a k elektrifikaci celé osady. Byl to čin průkopnický, k velkému prospěchu všech obyvatel osady. Při kolektivních pracích pak všichni účastníci projevili iniciativu a velké pracovní úsilí, které umožnilo realizaci celé stavby v necelém roce. Při elektrifikaci chatové osady se svou prací nejvíce podíleli p. Z. Rak (předseda pracovního výboru), p. Komárek (pokladník), p. Lipenský (technicko-právní práce), p. Smékal (organizace brigád a propagací), p. Sázel (zajištění výroby rozvaděčů), p. Okleštěk Vlastimil (realizace VN, styk s Energetickými závody) a p. Hemerka (revize).

Koupaliště

Chataři, kteří se při výstavbě koupaliště a při jeho údržbě obzvláště zasloužili a nejsou již mezi námi – p. F. Wolf (zhotovil 2 kolotoče pro děti a houpačku, vše z vlastního materiálu), p. J. Štajgr (s velkým nasazením se zasloužil o postavení kiosku), p. Parolek (přispíval mimořádně finančně při stavbě koupaliště), p. J. Hausknecht (mimořádně výkonný pracovník, stále ochotně k dispozici), p. J. Bartoněk (obsluhoval sám míchačku a staral se o její údržbu), p. F. Okleštěk (velmi vydatně pomáhal při betonování, provedl betonové ukončení kamenné zdi a zhotovil oba prefabrikáty pro stavidla), p. A. Brázda (postavil sklad pro úschovu materiálu), p. J. Ogořálek (sám opravil přívalem vod poškozený můstek u koupaliště a betonem zpevnil), p. J. Kotrla (zajišťoval zbudování dětského bazénku v prostoru koupaliště a po dvacetiletém provozu koupaliště zajistil provedení nové izolace s armovanou horní vrstvou betonu a nátěr celého koupaliště, vyasfaltování okolního chodníku).

V roce 1983, po předčasném odchodu předsedy Jana Kotrly, byl ustanoven nový výbor jehož předsedou se stal p. Antonín Lipenský.

Je třeba ocenit práci p. Bohumila Smékala, který dlouhodobě a obětavě pracoval v osadní samosprávě s předsedou Janem Kotrlou a následně ve staronovém výboru s J. Felklem, F. Neumayerem, J. Slivečkovou, K. Rakovou, J. Hemerkou, Kalabisem, Sázelem a Lesákem. Dobrou spoluprací s Národním výborem a jeho předsedou p. Simperem a s přispěním Vojenských lesů a JZD Velká Bystřice byla v roce 1984–85 provedena třetí velká společná akce v historii osady a to obnova asfaltového povrchu horní cesty a vybudování betonového mostu na spodní cestě. Zde je nutno vyzdvihnout iniciativu členů výboru p. Jančíka, Smékala, Felkla, Lipenského a podstatný podíl na zajištění prací u Dopravních staveb Olomouc má p. Krutil.V roce 1996 z funkce předsedy ze zdravotních důvodů odstoupil A. Lipenský a funkci převzala paní Alena Lesáková. Členy výboru se stali manželé Lesákovi, Dřímalkovi, Jančíkovi, p. Felkl, Smékal, Macháček, Lešanovský, Hemerka, Drdák, Okleštěk Vlad. st., Okleštěk Vlad.ml.

Celá tato historická exkurze sleduje dva cíle, seznámit novější a mladší chataře s historií osady, ale hlavně zdůraznit nutnost spolupráce, iniciativy, tolerance a vzájemného pochopení. Neboť kdyby tyto vlastnosti neměli všichni ti, kteří se podíleli na budování společného díla v uplynulých letech, nebyla by znásobena osobní námaha každého chataře při budování vlastní chaty.

Děkujeme všem dalším nejmenovaným chatařům, kteří se v průběhu uplynulých let zúčastnili prací při budování osady.

Proto všichni, hlavně mladší mějte v úctě práci svých předchůdců a pomáhejte při zvelebování celé chatové osady.

Podkladem k „historické exkurzi“ je informátor vydaný ke 40. výročí založení naší osady.

Kontaktujte nás

Sdružení Suchý Žleb, Hlubočky z.s.
Krapkova 10
779 00 Olomouc
email: info@suchyzleb.cz

Naši činnost podporují

Olomoucký kraj

město Olomouc

obec Hlubočky
TOPlist